Sme odborníci, ktorí chápu vaše potreby

Náš tím tvoria skúsení advokáti a ekonomickí experti, vďaka ktorým sme schopní riešiť aj zložité finančné prípady. Roky praxe a skúseností nás naučili, že služby v oblasti práva môžu byť len také kvalitné, aké kvality majú ľudia, ktorí ich vykonávajú.

JUDr. ICLic. Peter Hrušovský

Advokát

Peter Hrušovský po absolvovaní štúdia práva v Bratislave strávil niekoľko rokov v Ríme, kde študoval postgraduálne. Neskôr pôsobil v investičnom sektore ako projektový právnik. Postupne sa zúčastňoval, a neskôr viedol, právnu časť mnohých akvizícií v oblasti IT projektov, v potravinárskom segmente a v oblasti nehnuteľností. Bol priamo zodpovedný za vykonávanie právnych auditov a výsledného znenia transakčných zmlúv v mnohých projektoch, z ktorých sa väčšina uskutočnila mimo Slovenskej republiky (Poľsko, Francúzsko, Česká republika a Srbsko).

Vzdelanie

Univerzita Komenského, Bratislava Gregorova Univerzita, Rím

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • taliansky jazyk

Právna prax

od roku 2006

Špecializácia

 • Právo informačných technológií
 • Právo v oblasti kúpy podnikov, transakcií
 • Poľnohospodárske právo

JUDr. Ivan Beňadik

Advokát

Ivan Beňadik v minulosti pôsobil najskôr na pozícii advokátskeho koncipienta, neskôr ako spolupracujúci advokát vo viacerých advokátskych kanceláriách a tiež ako korporátny právnik. V roku 2010 úspešne absolvoval advokátske skúšky Slovenskej advokátskej komory a o dva roky neskôr začal samostatne vykonávať advokátsku prax. Od roku 2007 je zapísaný v zozname insolvenčných správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a vykonával funkciu konkurzného správcu viacerých úpadcov. V rámci svojej doterajšej právnej praxe sa venoval najmä vypracovávaniu právnej dokumentácie, zabezpečovaniu komplexnej korporátnej agendy, poskytovaniu právneho poradenstva, zastupovaniu v súdnych sporoch, vymáhaniu pohľadávok a správe konkurzných podstát.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Mgr., 2001 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, JUDr., 2005

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk

Právna prax

od roku 2001

Špecializácia

 • Obchodné právo
 • Insolvenčné právo
 • Občianske právo
 • Správne právo

JUDr. Michal Brož

Advokát

Michal Brož po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pracoval ako právnik v Allianz- Slovenskej poisťovni, a.s. Od novembra 2010 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1490. Od roku 2015 je zapísaný v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Vzdelanie

Trnavská univerzita , Trnava 

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk

Právna prax

od roku 2007

Špecializácia

 • Konkurzné právo
 • Trestné právo
 • Poistné právo
 • Právo na náhradu škody 

RNDr. Daniel Macko, CSc.

Ekonomický expert

Daniel Macko je absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Od roku 1994 získal mnohoročné skúsenosti a poznatky z práce v top manažmente slovenských a českých firiem z rôznych odvetví priemyslu, telekomunikácií , bankovníctva a finančníctva. Priebežne sa pritom špecializoval na krízový manažment, akvizície, financovanie, obchodovanie s cennými papiermi a devízovými derivátmi, arbitráže, súdne a mimosúdne riešenia sporov, negociácie, forenzné a expertné služby. Daniel je:

 • rozhodcom a sprostredkovateľom pre riešenie kolektívnych sporov podľa zákona č. 2/1991 Zb. zapísaným v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • pridruženým členom Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (Association of Certified Fraud Examiners)
 • mediátorom zapísaným v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Jazykové zručnosti

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Prax

od roku 1994

Špecializácia

 • Forenzné právo, predinvestičné a auditné služby
 • Obchodná a transakčná negociácia
 • Riešenie obchodných sporov
 • Ekonomický a finančný kontroling
 • Management consulting

Ekonomický expert

Vzdelanie

 

Jazykové zručnosti

Prax

 

Špecializácia

Potrebujete radu?