Oblasť právneho problému

Využívame naše skúsenosti, aby sme vám pomohli pri rôznych situáciách v živote aj biznise.

Vyberte si
Obchodné spoločnosti
Fyzické osoby

Právny a ekonomický audit spoločnosti

Pri vykonaní právneho a ekonomického auditu pre vás vždy najskôr nájdeme vhodný spôsob realizácie transakcie a následne na mieste vykonáme fyzickú previerku celej agendy kupovanej firmy.

Výsledok našej práce nie je len suchý popis obsahu právnych dokumentov spoločnosti. Na základe našej správy budete mať jasnú predstavu o stave firmy a to nie len z právneho, ale aj ekonomického hľadiska.

Počas našej praxe sme realizovali mnoho auditov, ktoré sa vykonávali pre účely kúpy podniku alebo pre účely forenzného auditu. Súčasťou nášho tímu, špecializovaného na audit, sú aj interní konzultanti, ktorí poznajú ekonomické procesy v obchodných spoločnostiach a majú tak dokonalý prehľad o všetkých realizovaných činnostiach.

Kúpa/predaj firmy

Skôr, než sa rozhodnete pre kúpu fungujúcej spoločnosti, mali by ste poznať jej skutočnú hodnotu. Pred uzavretím finálnej dohody vám preto pomôžeme s jej ocenením. Chceme, aby ste vždy vedeli do čoho idete.

Vďaka našim externým poradcom z ekonomickej oblasti (najmä audítori a účtovníci) poznáme spôsob práce veľkých audítorských spoločností a vieme vytvoriť kompaktný transakčný tím.

Ak sa firmu rozhodnete kúpiť, zabezpečíme pre vás prípravu zmlúv na akvizičné financovanie a celý proces akvizície nastavíme od samotného auditu až po tzv. closing – uzatvorenie zmluvy. Samozrejmosťou je príprava zmlúv o prevode obchodného podielu, zmlúv o kúpe akcií a podielových listov, ale aj zmluvy o predaji podniku.

Insolvencia firmy (úpadok)

Počas vášho podnikania sa stretnete s rôznymi dodávateľmi, odberateľmi a obchodnými partnermi. Niektorí jednajú korektne, iní nie. Často sa stane, že dlžníci nemôžu, prípadne nechcú, splácať svoje záväzky voči vám, ako veriteľovi. V takýchto prípadoch je potrebné konať kvalifikovane a rýchlo.

V súvislosti s uplatňovaním pohľadávok našich klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach (napríklad prihlasovanie pohľadávky, popretie pohľadávky, uplatnenie pohľadávky proti podstate), vrátane súdnych sporov súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním (incidenčné spory, spory o vylúčenie veci s konkurznej podstaty) vykonávame komplexné právne zastúpenie, ktorého jediným cieľom je získať vaše prostriedky späť rýchlo a s minimálnymi finančnými stratami.

V priebehu vášho podnikania môže nastať aj opačná situácia, kedy sa stanete obeťou účelového návrhu na vyhlásenie konkurzu, tzv. šikanózneho návrhu domnelých veriteľov. Pomôžeme vám s kvalifikovanou obranou vás aj vašej firmy.

Prevod cenných papierov

Uvažujete o obchodovaní s cennými papiermi, prípadne vykonávate len jednorázovú transakciu? Okrem kvalitnej zmluvnej dokumentácie budete potrebovať aj právne zastúpenie v prípade kontaktu s regulačnými orgánmi.

Zabezpečíme pre vás komplexné služby a všetky úkony v súvislosti s registráciu prevodu cenných papierov, dokumentáciou i zastúpením pred orgánmi Centrálneho depozitáru cenných papierov (CDCP) a jeho členov.

Ochrana duševného vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Naši klienti čoraz častejšie prichádzajú so zlepšovacími procesmi, novými start-upmi a myšlienkami, ktoré je potrebné právne chrániť.

Pripravíme vám kvalitné zmluvy o dielo alebo licenčné zmluvy, vzťahujúce sa k výsledkom vašej tvorivej činnosti. Zabezpečíme registráciu ochranných známok, vynálezov ale aj úžitkových vzorov.

Zmluvy v IT sektore

Plánujete nákup alebo predaj IT riešení? Podobnej transakcii by ste mali venovať dostatočnú pozornosť. Často totiž dochádza k nepochopeniu obsahu dodávky jednou alebo druhou stranou, čo môže výrazne ovplyvniť samotné odovzdanie. Ak chcete predísť podobným nedorozumeniam, mali by ste celú transakciu dokumentovať zmluvou správnej štruktúry s jasne definovaným predmetom dodávky. Zmluvné strany sa často spoliehajú na opravu chýb prostredníctvom zmluvných pokút a to je omyl!

Veľké projekty v IT sektore (napr. dodávka a implementácia systémových riešení) sú odovzdávané na základe rozsiahlych zmlúv (rámcových, realizačných). V týchto prípadoch nie je možné použiť len všeobecne známe zmluvné typy (napr. kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo), ale pripraviť podklady na mieru.

Navrhneme vám zmluvu, ktorá bude najlepšie vystihovať typ a predmet dodávky, dohodnutého procesu a aj jeho realizácie. Aby sme predišli výkladovým problémom, definujeme účel zmluvy, popíšeme definície pojmov a určíme čo sa dodáva a čo nie. V zmluve podchytíme aj fázovanie dodávky (analýza, návrh riešenia, implementácia, podpora, proces preberania diela) a eskalačné matice.

Výhoda nášho riešenia spočíva v tom, že vždy konáme až po konzultácii s vašim IT pracovníkom. Tento prístup nám umožňuje podrobne porozumieť predmetu dodávky, čo je kľúčové pre prípravu textácie obsahu dodávky. Výsledná zmluva musí vychádzať z praxe zákazníka a musí byť zrozumiteľná projektovým manažérom aj informatikom.

Elektronický obchod

Počas podnikania na internete sa určite stretnete so špekulatívnymi nákupmi alebo kontrolou zo strany štátnych inštitúcií (napr. obchodná inšpekcia). Aby bol váš elektronický obchod právne zabezpečený, potrebujete kvalitný základ v podobe komplexnej právne dokumentácie.

Pomôžeme vám s prípravou všeobecných zmluvných podmienok, dokumentov na ochranu osobných údajov a vypracujeme kompletný reklamačný poriadok. Po tom čo právne zasiahneme budete chránený pred väčšinou nástrah podnikania vo svete internetu a získate čas, ktorý môžete investovať do toho, čo je skutočne podstatné – do svojho biznisu!

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Potrebujete radu?