Počas vášho podnikania sa stretnete s rôznymi dodávateľmi, odberateľmi a obchodnými partnermi. Niektorí jednajú korektne, iní nie. Často sa stane, že dlžníci nemôžu, prípadne nechcú, splácať svoje záväzky voči vám, ako veriteľovi. V takýchto prípadoch je potrebné konať kvalifikovane a rýchlo.

V súvislosti s uplatňovaním pohľadávok našich klientov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach (napríklad prihlasovanie pohľadávky, popretie pohľadávky, uplatnenie pohľadávky proti podstate), vrátane súdnych sporov súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním (incidenčné spory, spory o vylúčenie veci s konkurznej podstaty) vykonávame komplexné právne zastúpenie, ktorého jediným cieľom je získať vaše prostriedky späť rýchlo a s minimálnymi finančnými stratami.

V priebehu vášho podnikania môže nastať aj opačná situácia, kedy sa stanete obeťou účelového návrhu na vyhlásenie konkurzu, tzv. šikanózneho návrhu domnelých veriteľov. Pomôžeme vám s kvalifikovanou obranou vás aj vašej firmy.

5 005 895

hodnota riešených prípadov

1 688

úspešných prípadov

895

spokojných klientov

Vyberte si
Oblasť právneho problému
Sektor vášho podnikania

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

02/ 43 191 148

info@hplegal.sk

Odborárska 5, 831 02 Bratislava