67/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 187 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. decembra 2015 č. 36/2015 o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie ustanovuje štruktúru výkazov a iných informácií, ktoré je poisťovňa v osobitnom režime podľa zákona o poisťovníctve povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 36/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Novinky

11
DEC 2015

Oznámenie Národnej banky Slovenska 68

68/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa...

Prečítajte si článok
12
JAN 2016

Oznámenie Národnej banky Slovenska 67

67/2016 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa...

Prečítajte si článok
Všetky novinky

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

02/ 43 191 148

info@hplegal.sk

Odborárska 5, 831 02 Bratislava